Schmierölpumpen & Schweröl (Boost, Zirkulation) Pumpen: Getriebepumpen (Modell: HHC-Serie, NHG-Serie, VG-Serie)

Builder Specification-Oil

Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions
Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions
Mobil DTE Oil Medium Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions