Ölgefüllte Getriebe

Gear

Mobilgear 600 XP 100 Temperature Ambient Range : 0°C/32.0°F - 20°C/68.0°F
Mobilgear 600 XP 150 Temperature Ambient Range : 5°C/41.0°F - 30°C/86.0°F
Mobilgear 600 XP 220 Temperature Ambient Range : 10°C/50.0°F - 40°C/104.0°F
Mobilgear 600 XP 320 Temperature Ambient Range : 15°C/59.0°F - 50°C/122.0°F
Mobil SHC Cibus 150 Temperature Ambient Range : 5°C/41.0°F - 30°C/86.0°F
Mobil SHC Cibus 220 Temperature Ambient Range : 10°C/50.0°F - 40°C/104.0°F
Mobil SHC Cibus 320 Temperature Ambient Range : 15°C/59.0°F - 50°C/122.0°F
Mobil SHC Gear 150 Temperature Ambient Range : 5°C/41.0°F - 30°C/86.0°F
Mobil SHC Gear 320 Temperature Ambient Range : 15°C/59.0°F - 50°C/122.0°F