Compower (Planetengetriebeuntersetzer) - Paramax Gruppe

Gear-Planetary Gear

Mobilgear 600 XP 150 Temperature Ambient Range : 14°F/-10.08°C - 77°F/25.20°C
Mobilgear 600 XP 220 Temperature Ambient Range : 50°F/10.08°C - 104°F/40.32°C
Mobilgear 600 XP 320 Temperature Ambient Range : 86°F/30.24°C - 122°F/50.40°C
Mobilgear SHC™ XMP 320 Temperature Ambient Range : 86°F/30.24°C - 122°F/50.40°C