Kraft- und Drehkraft-Erregermaschinen

Gear

Mobilgear 600 XP 100 Specification - Oil : 4-Ball Test (FZG), A/8,3/90 and A16,6/90 >12; FVA Nr. 54 10/high
Mobilgear 600 XP 150 Specification - Oil : 4-Ball Test (FZG), A/8,3/90 and A16,6/90 >12; FVA Nr. 54 10/high
Mobil SHC Gear 150 Specification - Oil : 4-Ball Test (FZG), A/8,3/90 and A/16,6/90 >12; FVA Nr. 54, 10/high;
Mobil SHC Gear 220 Specification - Oil : 4-Ball Test (FZG), A/8,3/90 and A/16,6/90 >12; FVA Nr. 54, 10/high;