NC-Maschine – CMC-3V/3Y, 4V/4Y, 5V/5H, 6V/6H (Produktion eingestellt)